Wie zijn wij?


VAN NOORDENNE ACCOUNTANTS
KLEINE LANDTONG 15
4201 HL GORINCHEM
NEDERLAND
VANNOORDENNEACCOUNTANTS.NL
INFO@VNACC.NL
KVK 30283982

Persoonsgegevens die wij verwerken

A. Privacy
i. Van Noordenne Accountants neemt uw privacy serieus. Wij verwerken
persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze website, van onze
diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
ii. Wij verwerken de gegevens die u aan ons heeft verstrekt op een uiterst zorgvuldige
manier. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke
persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en
waarom wij deze verzamelen.
iii. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Van Noordenne
Accountants in deze een zogeheten verantwoordelijke.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

A. Van u als websitebezoeker
i. Naam
ii. E-mail
iii. Telefoon
iv. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
v. Locatiegegevens
vi. Gegevens over uw activiteiten op onze website
vii. IP-adres
viii. Internetbrowser en apparaat type
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
DIE WIJ VERWERKEN
A. Minderjarige
i. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering schriftelijke
toestemming van ouders of voogd. Van Noordenne Accountants kan niet controleren
of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout
i. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@vnacc.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk
verwijderen.

Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

A. Van Noordenne Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
i. U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
ii. U onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld;
iii. U desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en
tot slot;
iv. Uw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en
deze af te stemmen op uw voorkeuren.
B. Bewaartermijnen
i. Van Noordenne Accountants zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan
contact op via: info@vnacc.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. Uw rechten
i. U heeft het recht om:
a. uw persoonsgegevens in te zien;
b. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
c. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
d. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
e. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
f. een klacht in te dienen zoals verderis beschreven in artikel 8.
ii. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Van Noordenne
Accountants hebben, stuur dan een verzoek naarinfo@vnacc.nl
iii. Van Noordenne Accountants wil erzeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is
gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter
bescherming van uw privacy verzoekt Van Noordenne Accountants u om in deze kopie
uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer(BSN) zwart te maken.
iv. Van Noordenne Accountants zal zo snel mogelijk, maarin ieder geval binnen vier
weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

A. Interne behandeling
i. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan
helpt Van Noordenne Accountants u graag om deze in onderling overleg uit de wereld
te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@vnacc.nl.
B. Autoriteit Persoonsgegevens
i. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen
van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoorcontact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens. Meerinformatie over uw klachtrecht vindt u via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens

Beveiliging van communicatie door SSL encryptie

A. SSL
i. Om u als websitebezoekerte beschermen gebruikt Van Noordenne Accountants
veilige coderingstechnologie├źn. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw
persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet
zichtbaar). Zo kunt u erzeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server
zichtbaarzullen zijn.
B. Hoe herkent u de beveiliging?
i. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het
invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt ditzelf
controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent,
ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen.
Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de
pagina beveiligd is.

Beveiliging en versie

V

A. Wij nemen het echt serieus
i. Van Noordenne Accountants neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en
neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee
heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@vnacc.nl.
B. Versie
i. De huidige versie is 20210923

Vragen

A. Contactpersoon
Van Noordenne Accountants heeft Eveline van der Wel aangesteld als verantwoordelijke op
het gebied van de AVG. Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of
heeft u algemene vragen omtrent de AVG, dan kunt u contact opnemen via
evanderwel@vnacc.nl

Deel dit bericht